animagemella: (свет)
[personal profile] animagemella
Сегодня, 27 апреля 2014 года, в 10 утра по итальянскому времени на площади Святого Петра в Ватикане началась церемония канонизации двух понтификов - Иоанна XXIII и Иоанна Павла II.
В июне 2001 года Иоанн Павел II посетил Украину. 23 июня, выйдя из самолета в Борисполе, он стал на колени и поцеловал украинскую землю. Все поведение Папы в течение визита, все его проповеди, речи, выступления и реплики стали, с политической точки зрения, одной большой демонстрацией полной поддержки независимости Украины, ее сохранения и развития как самостоятельного государства. Чего стоит хотя бы тот факт, что к украинцам Папа обращался исключительно на украинском языке. Во время Приветственной церемонии в Бориспольском Аэропорту он сказал:
"Я довго очікував цього візиту й ревно молився, щоб він міг здійснитись. Нарешті, з глибоким хвилюванням і радістю, я зміг поцілувати улюблену землю України. Дякую Господеві за цей дар, яким Він мене сьогодні обдарував.
Приходжу до вас, дорогі жителі України, як друг вашого благородного народу. Приходжу, як брат у вірі, щоб обняти стількох християн, які серед найважчих страждань зберегли вірність Христові.
Приходжу, спонуканий любов'ю, щоб усім дітям цієї Землі, українцям кожної культурної та релігійної приналежності, висловити свою пошану та щиру приязнь.
Вітаю тебе, Україно, відважний та стійкий свідку приєднання до цінностей віри. Скільки ти вистраждала, щоб у важкі хвилини відстояти свободу віросповідання!
Мені спадають на думку слова святого апостола Андрія, який, як каже традиція, побачив над київськими горами сяйво Божої слави. І це сталось з бігом століть через хрещення князя Володимира та його народу.
Але видіння, яке мав Апостол, не стосується тільки вашого минулого; воно спрямоване також і в майбутність країни. Здається мені, що очима серця, насправді, бачу, як по цій вашій благословенній землі поширюється нове світло: це те світло, яке випромінює оновлене підтвердження вибору, зробленого далекого 988 року, коли Христос був прийнятий українським народом як "Дорога, Правда й Життя" (пор. Ів 14,6).
Речи Иоанна Павла II
Статья "Иоанн Павел Великий: пастырь, научивший свою паству не бояться"

C2FF7220-D004-422B-B8F0-3110F3421A90_mw1024_n_s
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

May 2014

S M T W T F S
     123
4 5 678 9 10
1112 1314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Powered by Dreamwidth Studios